Polityka prywatności i regulamin sklepu

WWW.FINEREATERS.PL

1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy FINEREATERS.PL (‘Sklep’) jest prowadzony przez CD Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052129, REGON 070476366, NIP 547-10-11-402.
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł
Adres do korespondencji: CD S.A., Biuro Sprzedaży, ul. Wapienicka 42, 43-382 Bielsko-Biała, adres e-mail: [email protected], tel./fax: +48 33 827 09 53.

Sklep internetowy finereaters.pl oferuje zakupy przez Internet. Składanie zamówień możliwe jest wyłącznie przez Internet.

Niniejszy Regulamin określa zasady kupowania produktów w Sklepie.

Opis produktów, które można zamówić w Sklepie, wraz z podaniem ich składu, gramatury itp., znajduje się na stronie Sklepu: www.finereaters.pl (‘Portal’).

W przypadku umożliwienia przez CD S.A. dostępu do wystawionych przez konsumentów opinii o produktach, CD S.A. publikuje informacje o tym, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

2. Zawarcie umowy o nabycie produktu; płatność ceny

Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu, wskazanej na Portalu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (‘Klient’), a CD S.A. Klientem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych.

W celu złożenia zamówienia i dokonania zakupu należy umieścić wybrane towary w koszyku, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny (w szczególności należy podać wymagane dane osobowe, adres e-mail – wykorzystywany później jako login i ustalić hasło).

Do złożenia zamówienia na produkt niezbędne jest posiadanie przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową (typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari itp.) oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

Podane w Serwisie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Zamówienie produktu zostaje złożone przez Klienta z chwilą kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego. Wyrażenie przez Klienta zgody na zakup produktu zostanie poprzedzone prośbą o potwierdzenie zapoznania się i akceptacji regulaminu Sklepu.

W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury.

Po złożeniu zamówienia na Portalu, Klient otrzymuje e-mail będący ostatecznym potwierdzeniem wszystkich istotnych elementów zamówienia.

Informacja o cenie produktu, a także ewentualnych opłatach za jego dostarczenie, jest podana na Portalu.

E-mail potwierdzający istotne elementy zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem nie będzie możliwe w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia do sklepu, zamówienie może zostać anulowane lub jego realizacja wstrzymana.

CD S.A. – oprócz wypadku wskazanego w pkt. 10 powyżej – może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli formularz rejestracyjny nie został prawidłowo wypełniony.

Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, albo przelew tradycyjny bezpośrednio na konto.

Forma płatności wybierana jest podczas składania zamówienia.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a CD S.A. dotycząca zakupu produktu zostaje zawarta na czas oznaczony wykonania przez Strony obowiązków wynikających z umowy. Umowa może być rozwiązana w trybie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (‘Ustawa o prawach konsumenta’).

3. Dostawa/odbiór produktów

Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych (w zależności od sposobu płatności i dostępności zamówionego towaru). Jest to czas, który upływa od złożenia przez Klienta zamówienia do chwili dostarczenia zamówionych towarów. W szczególnych wypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 21 dni, o czym Klient jest informowany indywidualnie, przy czym Klient może anulować takie zamówienie bądź jego część, informując o tym CD S.A. w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o przewidywanym dłuższym terminie dostarczenia produktów.

W przypadku braku towaru, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, przy czym Klient może zmienić zamówienie na towar o podobnych właściwościach i cenie, bądź zrezygnować z części lub całości zamówienia. W powyższym przypadku, w razie nieotrzymania innej decyzji ze strony Klienta w ciągu 3 dni od dnia wysłania informacji o braku zamówionego towaru, zamówienie będzie uznawane za anulowane przez Klienta, a cała wpłacona przez niego należność zostanie zwrócona na jego rzecz w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia przez Klienta.

Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany przez Klienta adres na terenie Polski, transportem własnym CD S.A. lub pocztą kurierską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie zamawiania produktu. Dostarczanie towarów poza granicami Polski może nastąpić wyłącznie na podstawie indywidualnego porozumienia pomiędzy CD S.A. a Klientem (w tym celu należy skontaktować się z CD S.A.).

4. Jakość produktów; odpowiedzialność i reklamacje

CD S.A. zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad.

Postanowienia obowiązujące dla umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 roku:

W przypadku wad fizycznych produktu:

jeśli Klientem jest konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca zakupu produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową – CD S.A. ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach wynikających z Regulaminu, kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. W szczególności, CD S.A. ponosi wobec konsumenta odpowiedzialność z tytułu rękojmi, na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego;

jeśli Klient nie jest konsumentem, w przypadku wady produktu CD S.A. zobowiązuje się – według swojego wyboru – wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za wadliwy produkt (odstąpić od umowy). W pozostałym zakresie odpowiedzialność CD S.A. za wady fizyczne produktu, w tym w szczególności odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona.

W przypadku wad prawnych Produktu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W przypadku braków ilościowych bądź wad produktu, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać pisemnie na adres Biura Handlowego CD S.A., wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub elektronicznie na adres: [email protected].

Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz opis reklamacji.

CD S.A. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, zawiadamiając Klienta o sposobie jej rozpatrzenia na adres, z którego została wysłana reklamacja.

Postanowienia obowiązujące dla umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku:

W przypadku braków ilościowych bądź wad produktu, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać pisemnie na adres Biura Handlowego CD S.A., wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub elektronicznie na adres: [email protected].

Reklamacja powinna zawierać w szczególności dane Klienta oraz opis reklamacji. W przypadku uszkodzeń przesyłki zalecane jest spisanie protokołu szkodowego, który ułatwi dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.
CD S.A. niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona.

Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił CD S.A. najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który CD S.A. zaakceptowała.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

C.D. S.A. może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Konsument udostępnia CD S.A. towar podlegający naprawie lub wymianie. CD S.A. odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

CD S.A. zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar CD S.A. na jej koszt. CD S.A. zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

CD S.A. jest obowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, który nie jest podmiotem o którym mowa powyżej, w przypadku wady produktu CD S.A. zobowiązuje się – według swojego wyboru – wymienić produkt na wolny od wad bądź dokonać zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny za wadliwy produkt (odstąpić od umowy). W pozostałym zakresie odpowiedzialność CD S.A. za wady fizyczne produktu, w tym w szczególności odpowiedzialność wobec takiego przedsiębiorcy z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona.

CD S.A. stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. CD S.A. ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

5. Odstąpienie od umowy

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zakupu produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, w ciągu 14 dni od daty odebrania produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres [email protected].

Klient może skorzystać z następującego wzoru odstąpienia od umowy:

– Adresat: CD S.A., Biuro Sprzedaży, ul. Wapienicka 42, 43-382 Bielsko-Biała (e-mail: [email protected])

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: __________________

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić.

CD S.A. potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyłając do Klienta wiadomość email na adres poczty elektronicznej.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony na adres Biura Sprzedaży CD S.A. wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

W przypadku odstąpienia od umowy przez konsumenta, CD S.A. zwróci konsumentowi niezwłocznie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany na Portalu, CD S.A. nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi konsument. CD S.A. nie odbiera przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

CD S.A. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument.

Zgodnie z art. 38 pkt. 5) Ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów nie przysługuje konsumentowi w przypadku otwarcia opakowania towaru po jego dostarczeniu (towarów po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych).

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest CD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 (KRS 0000052129, NIP 547-10-11-402, Regon 070476366).
W organizacji został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Alicja Kutryba, adres e-mail: [email protected].
Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb wykonania umowy z Klientem, w szczególności odnośnie zakupów w sklepie internetowym administratora, w tym dla potrzeb wystawiania faktur i wysyłki towaru oraz obsługi procesów reklamacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.)
Dane mogą być również przetwarzane dla potrzeb ewentualnej korespondencji z Klientami lub potencjalnymi Klientami, w tym w szczególności dla celów udzielania informacji odnośnie produktów i usług administratora lub odpowiedzi na inne pytania. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 przedmiotowego rozporządzenia (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
W przypadku zawarcia z administratorem umowy, dane mogą być powierzane kontrahentom administratora, w tym np. dla takich potrzeb, jak wysyłka towarów, wystawianie faktur lub obsługa procesu reklamacji. W przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po nim – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o rachunkowości i podatkowego. Dane przetwarzane na podstawie zgody lub w celach marketingowych w ramach uzasadnionego interesu administratora mogą być przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Państwu – w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów – prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu. Administrator niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania danych po cofnięciu zgody lub wniesieniu sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku woli zawarcia umowy – stanowi ono warunek niezbędny do zawarcia umowy z administratorem
Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, aczkolwiek komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook bądź polubienie Fanpage’a uznaje się za przekazywanie danych do państwa trzeciego ze względu na fakt, iż sam portal społecznościowy jest prowadzony przez Facebook Inc. z siedzibą w USA. Właściciel portalu Facebook, będący jednocześnie odbiorcą danych osobowych, przetwarza dane jak odrębny administrator na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W przypadku podmiotów, które posiadają taki certyfikat, Komisja Europejska uznaje, że przedsiębiorstwa te spełniają kryterium odpowiedniego poziomu ochrony danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z tytułu polubienia Fanpage’a bądź komunikowania się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Administrator realizuje w ten sposób swoje cele takie jak: promowanie marki poprzez umieszczanie informacji o aktualnych wydarzeniach czy promocjach, a także informowanie na bieżąco użytkowników o swojej aktywności, co pozwala na budowanie i utrzymanie społeczności związanej z Administratorem. Kryterium czasookresu przechowywania danych może wyznaczać: usunięcie przez autora zamieszczonych treści, zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania, czas potrzebny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pośrednictwem portalu. Facebook, jako odrębny administrator, określa swoje kryteria przechowywania danych. Katalog praw wskazany przez Administratora w klauzuli informacyjnej jest tożsamy z katalogiem praw przysługującym osobie komunikującej się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a. Administrator nie dokonuje procesu profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji. Podanie danych w przypadku polubienia Fanpage’a lub komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem Facebook’a ma charakter dobrowolny. Jednocześnie niepodanie danych spowoduje brak możliwości przeglądania Fanpage’a, pozostawiania komentarzy lub wiadomości na Fanpage’u.
Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

7. Postanowienia końcowe

W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Portal korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

Z zastrzeżeniem odpowiedzialności, o której mowa w § 4 Regulaminu, CD S.A. nie przewiduje udzielenia gwarancji na produkty ani świadczenia usług posprzedażnych. CD S.A. nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2pkt. 5) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Spory wynikające z umowy o dostarczenie produktu będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta i CD S.A., spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.

CD S.A. informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr/.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.